مرور برچسب

استان‌ها

افرادی به دنبال ایجاد تنش در جلسه انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها هستند

نماینده مردم هرمزگان در شورای عالی استان‌ها گفت: اندک افرادی که با ابطال انتخابات هیأت رئیسه سال سوم شورای عالی استان‌ها، منافعشان به خطر افتاده است، به دنبال ایجاد تنش در انتخابات مجدد هستند.