مرور برچسب

ایران و 4+1

ادامه گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ در وین

گفت‌وگوهای میان ایران و گروه ۱+۴ با ادامه جلسات کارگروه‌های کارشناسی در سه حوزه تحریم، هسته‌ای و ترتیبات اجرایی ‌در وین ادامه دارد.  به گزارش ایسنا ،روز گذشته دو کارگروه هسته‌ای و تحریم کار بر روی متون را…