مرور برچسب

ایلام

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در ایلام پیش بینی شد

علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان ایلام کشاورزی است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند چرخ توسعه را در این استان مرزی به حرکت درآورد. وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از…

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در ایلام پیش بینی شد

علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان ایلام کشاورزی است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند چرخ توسعه را در این استان مرزی به حرکت درآورد. وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از…

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در ایلام پیش بینی شد

علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان ایلام کشاورزی است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند چرخ توسعه را در این استان مرزی به حرکت درآورد. وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از…

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در ایلام پیش بینی شد

علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان ایلام کشاورزی است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند چرخ توسعه را در این استان مرزی به حرکت درآورد. وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از…

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در ایلام پیش بینی شد

علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان ایلام کشاورزی است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند چرخ توسعه را در این استان مرزی به حرکت درآورد. وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از…

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در ایلام پیش بینی شد

علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان ایلام کشاورزی است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند چرخ توسعه را در این استان مرزی به حرکت درآورد. وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از…

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در ایلام پیش بینی شد

علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان ایلام کشاورزی است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند چرخ توسعه را در این استان مرزی به حرکت درآورد. وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از…

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در ایلام پیش بینی شد

علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان ایلام کشاورزی است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند چرخ توسعه را در این استان مرزی به حرکت درآورد. وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از…

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در ایلام پیش بینی شد

علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان ایلام کشاورزی است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند چرخ توسعه را در این استان مرزی به حرکت درآورد. وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از…

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در ایلام پیش بینی شد

علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان ایلام کشاورزی است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند چرخ توسعه را در این استان مرزی به حرکت درآورد. وی توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از…