مرور برچسب

بابک خرمدین

فرافکنی متهمین قتل بابک خرمدین برای توجیه جنایت

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: جرایم خشونت بار علیه تمامیت جسمانی افراد ریشه‌های مختلفی دارد اما در قتل‌ها و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی در خانواده و حتی خودکشی، مرتکبین برای اغفال و فریب خویش و راضی کردن خود به ارتکاب جرم از مکانیسم دفاعی…