مرور برچسب

بنیانگذار شبکه اتوبسرانی ایران

بنیانگذار شبکه اتوبوسرانی تهران کیست؟

حاصل ۵۳ سال سابقه کار دولتی، وزارت، وکالت و ریاست در فردی ادیب و سیاستمدار تجلی یافت، همان فردی که بنیانگذار راه آهن ایران و پایه گذار شبکه اتوبوسرانی تهران در سال ۱۳۰۵ بود. به گزارش ایسنا، امروز ۲۵ فروردین…