مرور برچسب

توسعه اقتصادی

انتخابات هیات مدیره شرکت‌سهام عدالت در یزد به‌زودی برگزار می‌شود

به گزارش روزشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزدبه ایرنا ، علی نمازی با بیان اینکه افراد جدید برای داوطلبی تا ۲۸ فروردین ماه فرصت ثبت نام در سایت دارند، گفت: برگزاری مجامع برای شرکت‌ها از اواسط اردیبهشت ماه تا نیمه اول…

انتخابات هیات مدیره شرکت‌سهام عدالت در یزد به‌زودی برگزار می‌شود

به گزارش روزشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزدبه ایرنا ، علی نمازی با بیان اینکه افراد جدید برای داوطلبی تا ۲۸ فروردین ماه فرصت ثبت نام در سایت دارند، گفت: برگزاری مجامع برای شرکت‌ها از اواسط اردیبهشت ماه تا نیمه اول…

انتخابات هیات مدیره شرکت‌سهام عدالت در یزد به‌زودی برگزار می‌شود

به گزارش روزشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزدبه ایرنا ، علی نمازی با بیان اینکه افراد جدید برای داوطلبی تا ۲۸ فروردین ماه فرصت ثبت نام در سایت دارند، گفت: برگزاری مجامع برای شرکت‌ها از اواسط اردیبهشت ماه تا نیمه اول…

انتخابات هیات مدیره شرکت‌سهام عدالت در یزد به‌زودی برگزار می‌شود

به گزارش روزشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزدبه ایرنا ، علی نمازی با بیان اینکه افراد جدید برای داوطلبی تا ۲۸ فروردین ماه فرصت ثبت نام در سایت دارند، گفت: برگزاری مجامع برای شرکت‌ها از اواسط اردیبهشت ماه تا نیمه اول…