مرور برچسب

تیم وزنه برداری ایران

لیست نهایی وزنه برداران حاضر در قهرمانی جوانان جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری موج، مسابقات وزنه برداری جوانان جهان در تاشکند ازبکستان آغاز شده است. لیست نهایی شرکت کنندگان در این مسابقات اعلام شد و 105 وزنه بردار در بخش دختران و 139 وزنه بردار در بخش پسران شرکت کرده اند.  ایران دو وزنه بردار در بخش…

لیست نهایی وزنه برداران حاضر در قهرمانی جوانان جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری موج، مسابقات وزنه برداری جوانان جهان در تاشکند ازبکستان آغاز شده است. لیست نهایی شرکت کنندگان در این مسابقات اعلام شد و 105 وزنه بردار در بخش دختران و 139 وزنه بردار در بخش پسران شرکت کرده اند.  ایران دو وزنه بردار در بخش…

لیست نهایی وزنه برداران حاضر در قهرمانی جوانان جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری موج، مسابقات وزنه برداری جوانان جهان در تاشکند ازبکستان آغاز شده است. لیست نهایی شرکت کنندگان در این مسابقات اعلام شد و 105 وزنه بردار در بخش دختران و 139 وزنه بردار در بخش پسران شرکت کرده اند.  ایران دو وزنه بردار در بخش…