مرور برچسب

پاساژ کاشانی

اتمام پروژه پیرایش شهری پاساژ کاشانی در خیابان «ولیعصر»

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: به دنبال اجرای طرح پهنه رودکی طرح پیرایش شهری در محدوده های تعیین شده آغاز شد و در همین راستا هم بزرگترین و پیچیده ترین پروژه پیرایش شهری تاکنون یعنی پاساژ کاشانی در خیابان «ولیعصر» به اتمام رسید.